4) Собственикът, съответно инвеститорът, е длъжен да предостави на службата по геодезия, картография и кадастър данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, както и за съответните данни по чл. 34 при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 31.
Необходими документи:

  • Документ за собственост.
  • Разрешение за строеж.
  • Скица (виза) на парцела.
  • Архитектурен проект

За територии с влязла в сила Кадастрална карта и кадастрални регистри (КК и КР) – ако самостоятелните обекти (апартаменти, магазини, офиси и др.) в сградата са с различна собственост или предстои собствеността им да бъде променяна е необходимо изработване на Схеми на самостоятелни обекти. Тогава ще е необходимо да ни предоставите целия архитектурен проект (ако е възможно и в цифров вид), документите за собственост на самостоятелните обекти и площоопределяща таблица.

Обадете се сега!