Подробните устройствени планове могат да бъдат:

  • План за регулация и застрояване – ПРЗ (план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване).
  • План за регулация – ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване). Планът за регулация може да бъде план за улична регулация – ПУР (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост).
  • План за застрояване – ПЗ.
  • Работен устройствен план – РУП (план за застрояване и силуетно оформяне);

Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура изването на ПУП е необходимо да ни представите следните документи:

  • Актуална скица.
  • Документ за собственост.
Обадете се сега!