За да трасираме (отложим на място) границите на Вашия поземлен имот е необходимо да ни предоставите копие от актуална скица на имота. Скицата трябва да е издадена от:

1. За територии с влязла в сила Кадастрална карта и кадастрални регистри (КК и КР)
Служба по геодезия картография и кадастър (СГКК) за териториите с влязла в сила кадастрална карта
2. За територии без влязла в сила Кадастрална карта и кадастрални регистри (КК и КР)
Техническата служба към съответния район (ако имотът е в регулация);
Общинска служба по земеделие и гори (ОСЗ) (ако имотът е в земеделска територия)

Обадете се сега!